Spring til indhold

SRP-trappen

Flerfaglige opgaver og forløb på STX

Her kan du orientere dig i alle de forløb i løbet af dine tre år, der leder frem mod SRP. Det er det, vi kalder SRP-trappen. Forløbene er tænkt ind i en samlet progression, hvor du møder forskellige fag og træner forskellige kompetencer mens du bliver dygtigere til at arbejde fagligt i dybden og formidle din faglighed. Og så er du klar til SRP.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

NV

NV

Naturvidenskabeligt grundforløb, NV, er dit første forløb i SRP-trappen. Her møder du de naturvidenskabelige fag i et flerfagligt samarbejde. Du træner at arbejde flerfagligt og du arbejder med fagenes metoder. Dit forløb afsluttes med en intern prøve.

Læs mere her og hent dit feedback-ark her

Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

DHO

DHO

DHO er dansk-historieopgave, som du arbejder med i slutningen af 1.g Formålet er at træne dig i at skrive en større, flerfaglig opgave og at gå til en mundtlig prøve ud fra din opgave.

Du bliver undervist i et fælles emne i dansk og historie. Opgavens faglige indhold ligger i forlængelse af dette emne. Du får en flerfaglig opgave, som du skal besvare skriftligt.

Opgaven fylder 6-8 sider, hvis du skriver alene, 10-12 sider, hvis I skriver 2 sammen og 13-15 sider, hvis I skriver 3 sammen.

I eksamensperioden skal du til en mundtlig prøve, hvor du fremlægger din opgave, du har en uddybende faglig dialog med dine lærere og du får feedback, som du skal bruge videre i dine forløb frem mod SRP.

Du skal i DHO træne følgende elementer:

 • Metode fra begge fag
 • Faglig skrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer mv (formalia)
 • Evnen til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligt materiale
 • Tekstlæsning i historisk sammenhæng
 • Faglig formidling

Du får en karakter til den mundtlige prøve, som er en helhed af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

SRO

SRO

SRO står for 'større skriftlige opgave' og er din store flerfaglige opgave i 2.g.

Du skriver SRO i et mindst et studieretningsfag kombineret med et andet fag. Det er dine lærere, der vælger fagkombinationer og emne for din SRO.

Du bliver undervist i et fælles emne frem mod din SRO. Du skriver en opgave på baggrund af emnet og ud fra en opgaveformulering, du får af dine lærere.

Opgaven fylder 6-8 sider.
Læs under opgavens afsnit, hvad opgaven skal indeholde.

Efter du har afleveret din SRO og du har fået feedback fra dine lærere, skal du til en mundtlig prøve i din SRO.

Du skal i din skriftlige SRO træne følgende elementer:

 • Opgaveformulering
 • At formidle din faglige viden i en skriftlig opgave - akademisk skrivning
 • At holde fokus og besvare en stillet opgave
 • At opfylde formalia

Du skal i den mundtlige prøve træne følgende elementer:

 • At strukturere et oplæg
 • At inddrage metode og basal videnskabsteori
 • At indgå i en mundtlig dialog om din opgave

Du får i forbindelse med den mundtlige prøve en samlet karakter for både den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hvad er viden?

Hvad er viden?

Forløbet hænger sammen med SRO. I dette forløb skal du lave nogle videnskabsteoretiske refleksioner og du skal arbejde med den metodiske del af din SRO. Forløbet varer to dage.

I forløbet skal du træne disse kompetencer:

 • Metode
 • Basal videnskabsteori
 • Mundtligt oplæg

Første dag skal du arbejde selvstændigt med refleksioner over hvad viden er, og hvordan man kommer frem til det: Hvordan undersøger man en problemstilling i dit SRO fag? Du skal lave et undersøgelsesdesign, som du fremlægger for andre.
Anden dag skal du arbejde med de konkrete metoder, der ligger til grund for din SRO. De overvejelser skal du kunne inddrage i dit mundtlige oplæg til din SRO-fremlæggelse.
Det handler om at træne væsentlige kompetencer frem mod SRP i 3.g.

Sprog og verden

Sprog og verden

Sprog og verden er et forløb i 2.g. Forløbet tager udgangspunkt i dit 2.fremmedsprog i samarbejde med et andet fag fra din fagrække.
Det er dine lærere, der udbyder fagkombinationer og emne. Er dit 2.fremmedsprog et sprog med flere hold, er der forskellige emner, som du kan vælge mellem. Er der kun et hold i dit fremmedsprog - italiensk og kinesisk - så får du det emne, de udbyder.

Formål med forløbet er:

 • At du får arbejdet med dit sprog i samarbejde med et andet fag.
 • At du får trænet metode, opgaveformulering, materialesøgning samt at arbejde med procespapiret frem mod SRP

Du skal arbejde i tre dage med emnet, hvor du får faglig undervisning og skal arbejde selvstændigt med et mini-projekt. Til sidst skal du lave en præsentation. Du arbejder i en gruppe.

Du kan læse mere om forløbet i dette dokument

Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

SRP kick off

SRP kick off

SRP kick off er dit forløb i 3.g. Formålet med forløbet er to ting:

 • At træne processen omkring en større opgave; valg af fag, vejledning, afgrænsning af emne og  materialesøgning samt at arbejde selvstændigt og benytte skolens arbejdsværksteder.
 • At afprøve fag og emne før dit endelig valg til SRP

Det er derfor, vi kalder det en 'kick off': Du kommer godt i gang og får et rigtigt godt grundlag for din SRP. Du kan i kick off'en vælge det, du måske gerne vil arbejde med til din SRP og afprøve, om fag og emne fungerer. Viser det sig, at du har valgt rigtigt, er du gennem kick off'en kommet rigtigt godt i gang. Og viser det sig, at du har valgt forkert, har du rigtigt godt udgangspunkt for at vælge rigtigt til SRP.

Til kick off skal du vælge to fag. Det er efter de helt samme regler som til SRP. Der er to kriterier, der skal opfyldes:

 • Du skal have et fag på A-niveau
 • Du skal have et studieretningsfag

Hvis du vælger et studieretningsfag på A-niveau, har du opfyldt begge kriterier, og du har frit valg på det andet fag.

I kick off'en modtager du vejledning i begge de valgte fag, du får afgrænset dit emne og du får søgt materiale. Du træner at lave en opgaveformulering - og måske når du også at begynde at svare på din opgaveformulering. Metode og videnskabsteori bliver du undervist i. Alt det arbejde præsenterer du i arbejdsarket, som du afleverer forud for din mundtlige fremlæggelse af dit arbejde.

Den mundtlige fremlæggelse handler om at prøve at præsentere et emne og dit arbejde og om at få feedback på, hvad dine muligheder og udfordringer er i forhold til din SRP.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

SRP

SRP

Studieretningsprojektet skrives i foråret i 3.g og er en opgave, hvor  du arbejder selvstændigt med at fordybe dig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

Du vælger et emne og to fag, du vil skrive inden for. Du får tildelt to vejledere, som hjælper dig med at vælge fokus, finde materiale, fagligt stof og at du arbejder med fagets metoder. Du skal udfylde en problemformulering, som er grundlaget for at dine vejledere kan udforme en opgaveformulering.

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag.

Der gives undtagelsesvist mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Det skal du drøfte med din vejleder.

Opgaven har et omfang på 15-20 sider.

SRP består af to delprøver:

 1. Den skriftlige opgave
 2. Den mundtlige årsprøve/eksamen

Den mundtlige årsprøve/eksamen består igen af to dele:

 1. Oplæg om opgaven:
  I oplægget skal du præsentere opgavens centrale problemstillinger, de vigtigste konklusioner og hvilke metoder, du har anvendt for at nå frem til disse konklusioner
 2. Samtale om opgaven:
  Herefter foregår resten af årsprøven som en samtale om opgaven. Du må gerne komme med forslag om, hvad I kan tale om, men vær forberedt på, at dine vejleder(e) (og censor) også vil stille uddybende spørgsmål til dit oplæg og opgaven.

Ved det skriftlige produkt lægges vægt på:

 • Om du har besvaret opgaveformuleringen
 • Om du har foretaget relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
 • Om du viser faglig indsigt og fordybelse ved at beherske de faglige mål, og at du sætter dig ind i nyt fagområde
 • Din anvendelse af relevant materiale
 • Din faglige formidling og fremstilling, herunder formalia

Ved den mundtlige prøve lægges vægt på:

 • Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
 • Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag.
 • Din evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag.

Bedømmelsen

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad din præstation opfylder de faglige mål, som angivet under “Faglige mål”

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation omfattende det skriftlige produkt og din mundtlige præstation.

(Citat fra Læreplanen i SRP 2017, find den her)

SRP - din arbejdsperiode

Din SRP starter i januar. Du skal vælge emne og fag. Du får tildelt to vejledere. Du får to skemalagte vejledninger og skal herudover selv aftale vejledning med dine vejledere. Før din vejledning skal du sende dit arbejdsark/procespapir, som du arbejder med i hele processen. Til sidst har du et udfyldt arbejdsark, som du skal aflevere i Lectio. På baggrund af dit arbejdsark udformer dine vejledere en opgaveformulering. Du skal derfor aflevere arbejdsarket - gør du ikke, kan dine vejledere ikke udforme en opgaveformulering, og du har ingen SRP.

Når skriveperioden starter, henter du din opgaveformulering i netprøver. Opgaveformuleringen er samtidig forsiden til din opgave.

Du har 10 hverdages skriveperiode. I løbet af skriveperioden skal du være på skolen i 3 dage. Vi sørger for forskellige skriveværksteder og du får også vejledning af dine vejledere. Det er obligatorisk at være på skolen.

Resten af skriveperioden kan du være på skolen eller hjemme. Skolen stiller gerne skrivelokaler til rådighed - så er du også tættere på dine vejledere.

Opgaven afleveres i netprøver i pdf.

VIGTIGT! Hvis du bliver syg i din skriveperiode, skal du straks henvende dig til skolen. Læs her: Hvad gør jeg ved sygdom.

SRP oplæg

SRP oplæg
Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

Metode og basal videnskabsteori

Metode og basal videnskabsteori

I forbindelse med din SRP skal du kunne gøre dig overvejelser over, den måde, du har arbejdet på. Det er din metode. Du skal desuden kunne gøre dig overvejelser over, hvad der særligt kendetegner metoden, hvad dens muligheder og begrænsninger er samt hvor sikker den viden du har opnået er. Det er videnskabsteori.

Læs skolens rammer for metode og basal videnskabsteori

Film om metode og basal videnskabsteori

Her er en række film om metode og videnskabsteori, som du kan se, lige når det passer dig, lavet af vores filosofilærere. Nogle af filmene kan du se i denne boks - andre længere nede.

Metode og videnskabsteori

Metodebegrebet

I denne video bliver du introduceret til forskellen mellem metodeovervejelser og videnskabsteoretiske overvejelser. Derudover viser videoen eksempler på, hvordan du kan strukturere dine metodeovervejelser til dit mundtlige forsvar af din SRO/SRP.

Sandhedsbegreber

Denne video er primært relevant for dine videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med din SRO/SRP. Du præsenteres for tre forskellige sandhedsbegreber, og du får eksempler på, hvordan du kan bruge sandhedsbegreberne til at overveje, hvor stærke konklusioner du kan drage på baggrund af dit arbejde. Du bør lave metodeovervejelser i dit mundtlige forsvar, før du bruger begreberne i denne video.

Empiri og sandhed i arbejdet med fiktion

Denne lille video forklarer, i hvilken forstand arbejdet med fiktionsværker har et virkelighedsmateriale (empiri) og relaterer sig til kriterier for sandhed.

Hvad er videnskab og hvordan får jeg det med i min SRP

Se filmen her

Denne film er et forsøg på at forklare, hvorfor der skal metoder og videnskabsteori med i en SRP-eksamen, og samtidig hvad der skal til for at det er gjort fornuftigt.

Videnskabsetik

Se filmen her

Denne film handler om de mål, al videnskab har, og hvilke fristelser, der kan være til at snyde på vægten. Kapitel 9

Humanvidenskaber

Hermeneutik

I denne video bliver du gennem et konkret eksempel introduceret til nogle grundbegreber i hermeneutikken, som er en overordnet klarlæggelse af forståelsens forudsætninger samt hvad der sker, og hvad vi gør, når vi arbejder i humanistiske fag.

Historie

Se filmen her

Denne film handler om historiefaget, herunder om historie er et særligt humanistisk fag og hvorfor.

Dansk og fremmedsprog i SRP

Dansk og fremmedsprog

Denne video tager udgangspunkt i det hermeneutiske samspil mellem analyse og fortolkning og introducerer på et generelt niveau til danskfaglig metode indenfor litteratur, sprog og medier. Du kan bruge de samme metoder i fremmedsprogene, men her gør sig nogle særlige forhold gældende, som også bliver belyst.

Oldtidskundskab

Se filmen her

Denne film handler stort set ikke om oldtidskundskab, men mere om den vinkel på hermeneutik, der nemt kan forklares ud fra oldtidskundskab - horisonter og deres sammensmeltning i et kulturmøde.

Matematik

Matematik

I denne video præsenteres du for en central skelnen mellem "ren" matematik, hvor man bruger den aksiomatisk deduktive metode, og "anvendt" matematik, hvor man anvender matematiske resultater til at beskrive fænomener i verden.

Naturvidenskaber

Naturvidenskabelig metode: Deduktion, induktion, abduktion (MHA)

I denne video præsenteres begrundelsesformerne deduktion, induktion og abduktion. Med andre ord, hvordan kan ny viden begrundes? Kapitel 3

Hypotetisk-deduktiv metode (MHA)

I denne video præsenteres Hypotetisk-deduktiv metode, der giver et bud på en måde hvor viden både begrundes rationelt og empirisk. Kapitel 3. Det vil være en god idé at have set del 1 først.

Forklaringstyper

Der findes mange måder at forklare sammenhænge på og de er ikke alle lige gode. I denne video præsenteres hhv. årsags- og funktionalistisk forklaring, som ofte bruges indenfor naturvidenskab. Kapitel 4

Naturvidenskab - metoder

Når vi opnår ny videnskabelig viden, er det vigtigt at der er brugt metoder der er anerkendte. I denne video gennemgås en rækker metoder, som du måske bruger i forbindelse med din SRP. Kapitel 6

Samfundsvidenskab

Samfundsfaglig metode

Se filmen her

Denne film handler om samfundsvidenskabens placering mellem naturvidenskab og humaniora. Hvordan har denne placering formet de samfundsfaglige metoder, som du helt sikkert allerede kender?

bomærke_rgb_300819
Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

Materialesøgning

Materialesøgning

Materialesøgning er både vigtigt og svært.

Det er afgørende for din opgave, at du har det gode materiale.

Det tager tid - og selv om dine vejledere ved meget, kender de ikke alt materiale. Heldigvis har vi god adgang til de helt professionelle - Horsens Bibliotek, der står klar til at hjælpe dig.

Vejen til det gode materiale

1) Søg i dine bøger fra undervisningen

2) Få relevante undervisningsbøger, du ikke længere har, i bogdepotet

3) Spørg din vejleder om, hvilke bøger, de har til rådighed

4) Gå i skolens bibliotek og søg efter bøger. De kan hjemlånes.

5) Benyt Horsens Biblioteks bibliotekar, der er til stede på skolen ved 1.vejledning til kick off og SRP

6) Besøg biblioteket - de har åbent til kl.22 og har personale uddannet til at finde materiale til dig. Det er langt mere end hvad vi kan tilbyde.

7) Søg på Horsens Bibilioteks hjemmeside eller via Bibliotek.dk

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1714

Links til bibliotekssider

Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

Kompetence-progressionsplan

>