Spring til indhold

Latin

I latin beskæftiger vi os med den antikke romerske kultur, som vi udforsker igennem antikke tekster og romersk arkæologisk materiale, fx skulpturer, mønter, bygninger o.lign.

Kernen i faget er:

  • nærlæsning af originaltekster på (ægte!) latin fra før ca. 150 e.Kr. Teksterne kan være af forskellig art og have mange forskellige foci.
  • romersk historie, samfund og kultur
  • latinsk morfologi og syntaks
  • grundlæggende latinsk ordforråd
  • latin i de europæiske sprog

Metode i latin

Sproglig metode:

I læsningen af de latinske tekster anvendes den sproglige metode. Her undersøges enkeltordenes dannelse, opbygning og bøjningsformer (morfologi) samt ordenes indbyrdes forhold og funktion på sætningsniveau (syntaks).

I det sproglige arbejde findes nøglen til at oversætte den latinske tekst til dansk, hvilket gør os i stand til dernæst at arbejde med indholdet i teksten.

De indholdsmæssige metoder:

Vi arbejder i latin med en række forskellige metoder og analysetilgange som alle er hermeneutiske. Herunder er givet et par eksempler:

Autopsi            

Her læses teksten i sin egen ret. Vi analyserer og fortolker teksten ved selvsyn (med fokus på fx handling, personkarakteristik o.lign.) dvs. ved selv at se på teksten. Vi læser fx ikke om Cicero, men af Cicero.

Genreanalyse

Denne tilgang beskæftiger sig med genre, fx inden for elegi (romersk kærlighedsdigtning). I denne analyse inddrages viden om forfatteren, samt dennes andre værker eller værker inden for samme genre.

Teksten i dens oprindelige kontekst

Her anvendes vores viden om antikken, herunder historie (fx Romerrigets udbredelse og krigsførelse), samfundsforhold (fx det romerske politiske system) og kultur (fx de romerske dyder, romerske festdage etc.).

Skriftlighed i latin

Hvorfor skal du skrive i latin?

Du skal skrive i latin for at tilegne dig og træne den korrekte fagterminologi, -både inden for arbejdet med de latinske teksters indhold samt grammatik. Desuden skal du skrive for at øve dig i at fastholde og formidle din viden om faget.

Hvad skal du skrive i latin?

Der er ingen elevtimer på latin c og dermed heller ingen skriftlige afleveringer.

Du vil dog komme til at arbejde med skriftlighed i den daglige undervisning samt i forbindelse med forberedelse derhjemme. Det kan fx være at nedskrive noter med huskeregler og eksempler på grammatiske fænomener, skrive begrebslister, oversigter og særligt sætningsanalyser.

Eksempler på skriveopgaver i faget:

  • diverse induktive samt deduktive øvelser i forbindelse med sprogtilegnelse og sætningsanalyse
  • oversættelse fra latin-dansk og dansk-latin
  • øvelser med fokus på præcision og sprogbeskrivelse
  • små tekster om eksempelvis perioder, forfattere, genrer m.m. til individuelt eller fælles brug
  • powerpoint-fremvisning som støtte i forbindelse med oplæg

>