Spring til indhold
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1333

Opgave i psykologi

Redegørelse:

Hvorfor skriver du en redegørelse?

Du skriver en redegørelse for psykologisk teori og/eller undersøgelser for at sætte dig ind i det givne stof og træne din præsentation af dette.

Hvordan skriver du en redegørelse?

Du skal skrive i sammenhængende tekst og fremlægge materialets/tekstens baggrund, hovedsynspunkter og konklusioner. Du skal skrive sagligt og uden subjektive kommentarer, men gerne med brug af fagbegreber.
Redegørelse for teori

Hvordan vurderes en redegørelse?

Din besvarelse vurderes ud fra i hvilket omfang og på hvilken måde du har forstået og fremstillet teorierne/undersøgelserne korrekt og fyldestgørende.

Analyse:

Hvorfor skriver du en analyse?

Du skriver en analyse af et psykologisk materiale for at øge din faglige forståelse og for at anvende din teoretiske indsigt på et ”stykke virkelighed” (empiri).

Hvordan skriver du en analyse?

Du skal skrive i sammenhængende tekst og vise, at du kan udvælge centrale tekststeder/tekstlige problemstillinger OG uddybende kommentere dem med inddragelse af relevant psykologisk teori/undersøgelse/begrebsapparat. Du skal så at sige koble teori og empiri. Du skal skrive i et sagligt sprog og have klare fokuspunkter i din fremstilling og begrunde dine synspunkter.

Hvordan vurderes din analyse?

Din besvarelse vurderes ud fra i hvilket omfang og på hvilken måde du har forstået og fremstillet de centrale tematikker/tekststeder med inddragelse af relevante fagbegreber, teorier, undersøgelser. Videre vægtes din evne til at strukturere din fremstilling og argumentere for dine påstande.

Diskussion:

Hvorfor skriver du en diskussion?

Du skriver en diskussion om et fagligt emne for at lære at se og stille forskellige faglige synspunkter og positioner overfor hinanden og tage begrundet stilling til disse.

Hvordan skriver du en diskussion?

Du skal skrive i sammenhængende tekst og trække de væsentligste ligheder/forskelle op mellem forskellige psykologiske positioner – og begrundet tage stilling til disse. Du inddrager din egen holdning, men det skal ske på et fagligt grundlag. Du skal skrive i et sagligt sprog.

Hvordan vurderes din diskussion?

Din besvarelse vurderes ud fra i hvilket omfang og på hvilken måde, du har forstået og fremstillet de relevante synspunkter korrekt, uddybende og systematisk. Videre på din evne til at anvende relevante fagbegreber i din diskussion.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1333

Metode i psykologi

Når vi taler metode i psykologi, taler vi både om:

a)      De metode, eleven selv har brugt i sit arbejde
b)      De metoder, elevens anvendte teoretikere har brugt

For psykologi er gældende, at faget benytter sig af metoder fra alle tre hovedområder: det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det humanvidenskabelige. Vi benytter materiale fra

a)      AT-håndbogen (Systime, 2012 s. 68-70)
b)      Psykologiens veje, Systime
c)      Materiale fra fagkonsulenten (fx ”Psykologi i ATprojekter – fremgangsmåde og metodiske overvejelser”)

Overordnet benyttes såvel kvantitative som kvalitative metoder, ligesom faget overordnet arbejder gennem det at forbinde teori med empiri. Her er tilgangen enten deduktiv eller induktiv. Empirien kan variere, men kan fx bestå af forskellige typer artikler eller dokumentarudsendelser. De enkelte metoder, der er i spil, har deres udspring inden for hvert hovedområde, men lapper over hinanden.  I oversigt kan det vises således (kilde Ole Schulz Larsen):

Metodeskema i psykologi

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1333

Synopsis i psykologi

Hvorfor skriver du en synopsis?

Du skriver en synopsis for at uddybe og formidle din forståelse af et givent materiale/emne. Da du til eksamen i psykologi på b-niveau skal fremstille en synopsis på baggrund af dit eksamensspørgsmål, fungerer synopsisøvelser i undervisningen derfor også som træning til en mulig eksamen.

Hvordan skriver du en synopsis?

En synopsis er et koncentrat af dit arbejde med et givent emne. Du skal ikke skrive i fuldt udfoldet tekst (som en stil), men på den anden side heller ikke kun have stikord. Find balancen
En synopsis er en åben form, der kan udformes på flere forskellige måder, men fælles er, at den skal indeholde en bestemt række underpunkter :

  • Præsentation af problemformulering/emneområde og afklaring af problemstillinger i materialet.
  • Kortfattet præsentation af valgte teori og undersøgelser.
  • Analyse af materialet med inddragelse af psykologifaglig teori/undersøgelser.
  • Konklusion på emnet og problemstillingerne samt begrundet stillingtagen til dine valgte teorier.
  • Diskussion.
  • Perspektivering.

Her er et eksempel på en synopsis i psykologi

Se link for mere detaljeret gennemgang: Om synopsis

Hvordan vurderes din synopsis?

Din synopsis vurderes ud fra din behandling af ovenstående punkter.

>