Spring til indhold

Dansk

Den analyserende artikel

Den analyserende artikel

Mål
 • Du skal analysere og fortolke en tekst (skrevet tekst eller levende billeder) og formidle din forståelse af teksten for en læser
 • Du skal gøre brug af relevante analytiske begreber
 • Du skal huske opgaveformuleringens emne og fokuspunkter i din opgave. Det skal hjælpe dig til at vinkle din opgave
 • Du skal lave enten en perspektivering eller en vurdering
 • Du skal lave en afrunding, som peger tilbage til indledningen
Materiale

Til en opgave vil der høre en eller flere tekster. Det er oftest enten skrevne tekster eller levende billeder, men det kan også være andre teksttyper, fx klip fra radioen eller hybrider fra nettet.

Den skrevne tekstDe levende billeder
 • En novelle, et eventyr eller en fortælling
 • Et eller flere digte
 • Et kortere drama (enakter)
 • En avisartikel (fx reportage)
 • En tale
 • Dokumentarfilm
 • Nyhedsindslag
 • Reklame- og kampagnefilm
 • En eller flere valgvideoer
Det skal du vise

I den analyserende artikel skal du vise, at du kan:

 • Lave en god, præcis og dybdegående analyse, hvor du undersøger det, opgaven beder dig om at undersøge; det er derfor vigtigt, at
  du tager dig god tid at læse, forstå og åbne tekstmaterialet samt lave et overblik over dine iagttagelser, før du begynder at skrive
 • Formidle din undersøgelse af teksten klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din analyse skal føre frem til en samlet
  fortolkning og perspektivering eller vurdering, alt efter hvad opgaven kræver
 • Vise blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor
 • Gå helt tæt på teksten og citere centrale passager og hæve dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du
  analyserer filmklip, kan det være en god idé at underbygge med skærmklip som supplement til dine citater

Skema lavet ud fra Eksamensgenrerne - dansk stx, Rekve Eriksen et al., Systime, 2020

Den debatterende artikel

Den debatterende artikel

Mål
 • Du skal undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål
 • Du skal gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan se emnet fra ved at præsentere
  de centrale synspunkter i opgavens hovedtekst(er)
 • Du skal argumentere for dine holdninger til emnet ved både at finde mod- og medargumenter
 • Du skal komme med konkrete eksempler, som underbygger argumenterne - både fra opgavesættet og eksempler du selv
  kender
 • Du skal overbevise din læser om dine synspunkter
 • Du skal lave en afrunding, som tydeligt markerer dit eget standpunkt ift. emnet
Materiale

Tekstmaterialet kan bestå af både skreven tekst (fx kronikker og blogindlæg), levende billeder, radioklip, billeder, tekster fra nettet og
hybrider, og opgave vil typisk indeholde …

 • En debatterende hovedtekst
 • En eller flere tekster med mod- eller medsynspunkter
 • Et eller flere konkrete eksempler, der ligger inden for emnet og opgaven
Det skal du vise

I den debatterende artikel skal du vise, at du kan:

 • Læse de centrale synspunkter ud af teksterne samt formidle dem klart og bruge dem som led i din argumentation
 • Finde og formulere med- og modsynspunkter (også kaldet pro og contra). Du skal tage afsæt i tekstmaterialet og din egen viden
  om emnet
 • Positionere dig i forhold til emnet og de forskellige synspunkter om emnet. Dvs. at du på en overbevisende og velovervejet
  måde skal formulere, hvor du selv står i forhold til emnet
 • Bevæge dig både på et mere abstrakt og teoretisk debatniveau (fx racisme, identitet, konkurrencesamfund) og på et konkret
  niveau hvor du inddrager relevante eksempler, der illustrerer og underbygger dine synspunkter (fx eksempler fra hverdagen på
  racisme, identitetsforvirring, forventningspres)

Skema lavet ud fra Eksamensgenrerne - dansk stx, Rekve Eriksen et al., Systime, 2020

Den reflekterende artikel

Den reflekterende artikel

Mål
 • Du skal undersøge og reflektere over et danskfagligt emne eller spørgsmål
  • At reflektere vil sige at tænke, overveje og undre sig
 • Du skal præsentere hovedteksten og de vigtigste ting, den siger om emnet
 • Du skal komme med konkrete eksempler, der belyser emnet og gør dig selv og læseren klogere på det (fx fra undervisningen,
  din egne erfaringer osv.)
 • Du skal inddrage abstrakte refleksioner over eksemplerne og emnet (fx hvordan man kan sætte dine eksempler ind i en større
  sammenhæng)
 • Du skal formidle din refleksion og få læseren til at reflektere og undre sig sammen med
Materiale

Tekstmaterialet kan bestå af skreven tekst (både fakta og fiktion), levende billeder, radioklip, billeder, tekster fra nettet og hybrider, og
opgavens vil typisk indeholde …

 • En hovedtekst, der belyser en eller flere vinkler på emnet
 • Et eller flere konkrete eksempler, som du skal inddrage
 • Eksempler, som du enten kan bruge som inspiration eller selv inddrage i din artikel
 • Der kan også optræde kortere tekster med supplerende vinkler og oplysninger; dem kan du enten inddrage eller bruge til at
  tilegne dig viden om emnet
Det skal du vise

I den reflekterende artikel skal du vise, at du kan:

 • Formulere abstrakte overvejelser over emnet
 • Præsentere og inddrage konkrete eksempler, som du kobler til dine abstrakte overvejelser. Eksemplerne er fra opgavens tekstmateriale, men det kan også være stof fra undervisningen, egne iagttagelser, erfaringer og oplevelser, eller noget du har læst eller set i bøger, aviser, på nettet, i fjernsynet el.lign.
 • Gå i dybden med en del af det udleverede materiale – dvs. at du skal kunne uddrage en eller flere vigtige analytiske pointer, som du kan koble til dine overvejelser om emnet og anvende som eksempler.
 • Skrive med en personlig stemme og være opmærksom på at få læseren til at tænke med. Lidt fint formuleret siger man, at den reflekterende artikel er dialogisk: Dine refleksioner skal åbne emnet og vise, hvordan du gennem din tanke- og skriveproces bliver gradvist klogere på dit emne sammen med læseren
  Skema lavet ud fra Eksamensgenrerne - dansk stx, Rekve Eriksen et al., Systime, 2020.

Skema lavet ud fra Eksamensgenrerne - dansk stx, Rekve Eriksen et al., Systime, 2020

Metode

Metode i dansk A

I DHO og SRP skal du kende til danskfagets metoder.

Ligesom de andre humanistiske fag arbejder vi i dansk med en hermeneutisk tilgang til tekster. Vi har en forforståelse for en tekst og jo mere vi læser, analyserer og fortolker teksten, jo mere udvides og nuanceres vores forståelse for teksten.

I dansk arbejder du med tre områder: Sprog, litteratur og medier. Når du laver en sproglig analyse, kan du både betragte sproget som struktur, praksis eller begreb - og din metode afhænger af, hvordan du ser på sproget. I analysen af litteratur og medier kan du bruge forskellige litterære læsningsstrategier, de kan inddrage information udenfor teksten og se på teksten alene. Eksempler på tekstinterne læsestrategier er den nykritiske og den strukturalistiske og eksempler på teksteksterne læsestrategier er den psykoanalytiske og ideologikritiske.

Se og lyt mere om danskfagets metoder i videoen heroverfor:

Dansk metode

bomærke_rgb_300819
>