Spring til indhold

Progressionsplan for skrivekompetencer

Faglighed

Opgavens elementer

Akademisk skrivning

Formalia

Historieopgave

Kildeanalyse

Disposition

Præsentation

Besvare en stillet opgave

Henvisninger

Litteraturliste

Mini-SSO

Tekstanalyse

Disponering

Præsentation

Konklusion

Sammenhæng i opgaven – den røde tråd

Sproglig korrekthed

Modtagerbevidsthed

Henvisninger

Litteraturliste

SSO

Faglighed og opfyldelse af fagets mål

Anvedendelse af relevant materiale

Resume

Konklusion

Fokus og besvarelse af den stillede opgave

Formidling og sproglig fremstilling

Veldisponeret opgave

Henvisninger

Noter

Litteraturliste

bomærke_rgb_300819

SSO trin 1 - Historieopgave

Historieopgaven

Formålet med opgaven er:

at give dig mulighed for at arbejde med og fordybe dig i historisk(e) problemstilling(er) og samtidigt prøve kræfter med nogle af de formalia, du skal kunne i den store skriftlige opgave i 2hf.

Hvad er en historieopgave i 1hf:

I opgaven skal du arbejde med en faglig problemstilling/et fagligt emne, som ligger i forlængelse af historieundervisningen på klassen. I god tid inden selve skrivearbejdet introducerer læreren et historisk emne. Du laver en afgrænsning af dit emne sammen med din lærer, og din lærer laver den endelige problemformulering.

Din besvarelse skal være på 5-6 sider inkl. indledning og konklusion

Hvordan bedømmes en historieopgave?

I historieopgaven træner du at skrive en opgave, der besvarer den stillede problemformulering. Derudover skal du især træne skrivekompetencerne

 • disposition
 • præsentation
 • relevante henvisninger (læs mere ved at klikke her)
 • noteapparat (læs mere ved at klikke her)
 • litteraturliste (læs mere ved at klikke her)
Ved bedømmelsen bliver der lagt særlig vægt på:
  • Opgaven som en besvarelse af den stillede opgave: Er opgaven reelt en besvarelse af opgaveformuleringen?
  • Disponeringen af opgaven: Er opgaven fornuftigt inddelt og struktureret?
  • Præsentationen af det faglige indhold: Præsenteres stoffet på en faglig og saglig måde?
  • Henvisninger, noteapparat og litteraturliste? Er henvisningerne korrekte og tilstrækkelige? Fungerer noteapparatet og er det fejlfrit? Er litteraturlisten korrekt og fyldestgørende?
Plan for historieopgaven
Eksempler på opgaveformuleringer

Eksempel 1:

Der ønskes en redegørelse for aztekernes og spaniernes syn på hinanden.

Giv derefter en analyse af kulturmødets karakter.

Endelig en kort vurdering af, hvorfor så få spanier kunne overvinde et velorganiseret indianerrige?

Eksempel 2:

Gør rede for karakteren af den tyske besættelse af Danmark umiddelbart efter den 9. april 1940.

Analyser synspunkterne for og imod sabotage i kilderne og forklar årsagerne til forskellene.

Giv en vurdering af eftertidens forskellige syn på omfanget og betydningen af den danske modstandskamp.Kilder:
”Statsminister Buhl om den danske sabotage” i Frederiksen, Peter: Danmark – besat og befriet. Systime 2000. s. 69-72
”Christmas Møllers sabotagetale” i Frederiksen, Peter: Danmark – besat og befriet. Systime 2000. s. 72-74

SSO trin 2 - MINI SSO

Mini-SSO

Opgaven skrives i faget dansk og din lærer fastlægger rammerne for opgaven.  Det betyder, at både opgavens primære og sekundære tekster er besluttet på forhånd.

Du træner, hvordan en større opgave bygges op i tre hovedafsnit: indledning – tekstanalyse/afhandling – konklusion med anvendelse af primær og sekundær litteratur.

Du skal træne modtagerbevidsthed i dine sproglige formuleringer.  Din modtager er interesseret i emnet, men har ingen egentlig forhåndsviden om emnet. Det betyder, at du skal forklare ord og begreber, som kræver specialviden om emnet.

Din besvarelse skal være på 5-7 sider inkl. indledning og konklusion.

Kompetencer

I mini-SSO træner du at skrive en opgave, der i sin disposition ligner den store skriftlige opgave i 2hf (SSO).

Du skal lægge vægt på

 • disposition
 • præsentation
 • tekstanalyse
 • konklusion
 • henvisninger
 • litteraturliste

Ved bedømmelsen bliver der lagt særlig vægt på

 • Disponeringen af opgaven – den 3-delte opgave
 • Er der en ”rød tråd” gennem indledning – analyse – konklusion
 • Sproglig korrekthed
 • Modtagerbevidsthed

SSO trin 3 - SSO

SSO

SSO er en individuel eksamensopgave, som skrives i 1-2 fag.

Du skal skrive i et fag du har, eller har haft. Du skal skrive i et fag på B-niveau. Du kan vælge at skrive i to fag, hvor det ene er på B-niveau og det andet er valgfrit.

Fagene i nf og kultfag er i forbindelse med SSO defineret som enkeltfag.

Det faglige område for opgaven vælger du og opgavens faglige fokus finder du frem til sammen med dine vejledere. Du kan ikke skrive i det faglige stof, der er gennemgået i undervisningen, men gerne i forlængelse af emner, der er læst i undervisningen.

Opgavens opgaveformulering udarbejdes af vejlederne. En SSO-opgave fylder normalt mellem 10-15 sider.

Hvordan bedømmes en SSO

Bedømmelsen er en faglig helhedsvurdering af dit arbejde med de faglige mål for SSO.

I bedømmelsen bliver der lagt særlig vægt på

 • at du har besvaret den stillede opgave
 • at der er sammenhæng mellem den tid, du har til at skrive opgaven, og opgavens omfang og kvalitet
 • at du har benyttet relevant baggrundsmateriale
 • at du kan formidle og behandle dit emne
 • at du kan inddrage dit materiale i opgaven
 • at du har lavet et kort resumé
 • at du har præcise henvisninger og grundig dokumentation
 • at dine noter og litteraturliste er korrekt
 • at din besvarelse er sammenhængende og veldisponeret
 • at du skriver i et klart, præcist og ensartet sprog

SSO - din arbejdsperiode

Du skal vælge fag og emne i Lectio. Herefter bliver du tildelt vejledere. Der er to skemalagte vejledninger i Lectio og herudover aftaler du og din(e) vejleder(e) selv vejledning.

I løbet af din vejledningsproces skal I tale om fokus, materiale, fagligt stof, formalia og hvordan du skriver en god opgave. Du skal bruge vejledningsarket i din vejledning og sende det til dine vejledere før hver vejledning.

Dine vejleder(e) udformer din opgaveformulering. Den henter du i netprøver på første skrivedag.

Du har en skriveperiode på 5 dage. I løbet af de 5 dage sørger vi for vejledning, skriveværksteder og hjælp til din skriveproces.

Du afleverer din opgave i netprøver i pdf.

Herefter retter din(e) vejleder(e) opgaven og en censor opgaven og når frem til en karakter for din præstation.

bomærke_rgb_300819
>