Spring til indhold

NF

Den naturvidenskabelige faggruppe (nf) består af fagene: biologi, geografi og kemi. Disse fag skal arbejde sammen om at give dig en viden om  og en forståelse for de fænomener i naturen, som er et resultat af samspillet imellem mennesket og dets omgivelser.

I løbet af året skal de tre fag arbejde sammen om tre projekter, som alle indeholder et opsummerende produkt. I forbindelse de forskellig naturvidenskabelige emner i de enkelte fag, skal du bl.a. lave noter til stoffet, løse opgaver samt lave Power Point Præsentationer og Screen-casts. I den eksperimentelle del af fagene skal du gennemføre forsøg, som du skal lave journaler og/eller rapporter over.

Kort sagt understøtter den skriftlige del af nf din forståelse af det naturvidenskabelige fagsprog og af de naturvidenskabelige sammenhænge.

Hvad er NF?

NF er organiseret i tre fællesfaglige forløb samt særfaglig undervisning i de tre ovennævnte fag. Det skriftlige arbejde i den særfaglige undervisning kan du se under fagene.
De tværfaglige forløb planlægges i den enkelte klasser.
I projekterne kan der arbejdes der i grupper eller individuelt, hvilket afgøres af læreren. Det sidste projekt skal afsluttes med et afsluttende skriftlig produkt som danner grundlag for eksamen. Her kan man selv vælge om man arbejder individuelt eller i selvvalgte grupper (anbefales). Ved afslutning af hvert projekt vil der være et opsummerende produkt, hvilket kan være en rapport, en fremlægges for klassen eller en screen-cast.

Du kan læse om fagets formelle krav i læreplanen for nf-faget her.

Eksamen

NF afsluttes med to prøver:

En intern mundtlig flerfaglig prøve:

Den interne prøve afholdes i begyndelsen af maj, hvor du eksamineres i alle tre fag med udgangspunkt i det afsluttende skriftlige produkt.  Prøve er individuel og eksaminationstiden er ca. 24 minutter, der gives ikke forberedelsestiden. Ved prøven medvirker holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, som ikke har undervist den pågældende elev i faggruppen.

I forbindelse med de tre fællesfaglige forløb får du feedback på dine produkter som skal hjælpe dig videre frem mod det afsluttende skriftlige produkt.

Ved de mundtlige prøver bliver du bedømt ud fra de faglige mål i nf-faget. Det vigtige er, at du kan anvende din faglige viden i de tre fag til at analysere og diskutere en fælles problemformulering, som du selv udformer på baggrund af det valgte emne i det afsluttende skriftlig produkt. Det er vigtigt at slå fast, at du bliver bedømt på baggrund af din mundtlige fremstilling af indholdet i det afsluttende skriftlig produkt.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

En ekstern mundtlig enkeltfaglig prøve:

Den eksterne mundtlige prøve er en prøve i ét af de tre fag biologi, geografi og kemi:

Den eksterne prøve afholdes i eksamensperioden, hvor fag og dato offentliggøres ved  sidse skoledag.

Den eksterne mundtlige prøve afholdes på grundlag af en opgave udarbejdet af læreren i det udtrukne fag. Opgaven omhandler det stof der har været arbejdet med i undervisningen, herunder forsøg, feltarbejde mv. Dertil kan der være bilag med figurere eller forsøgsdata.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved forberedelsestidens start. Prøven indledes med eksaminandens korte præsentation og former sig dernæst som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bilagsmaterialet og det til opgaven knyttede eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde skal inddrages i eksaminationen.

>