Spring til indhold

Kultur og samfundsfag; KS

Kultfaget består af tre fag: historie (B), samfundsfag (c) og religion (c). I kultfaget arbejder du med at kombinere de tre fag  for at belyse fællesfaglige emner. Formålet er, at fagene tilsammen giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling og dets betydning for individets handlemuligheder.

Hvad er KS?

KS er på vores skole organiseret i en række særfaglige forløb samt to tværfaglige fordelt over de 2 år.
De tværfaglige forløb består af undervisning i de enkelte fag samt et projekt, hvor fagene samles om et fælles projektemne. I projekterne skal du lære at skrive en synopsis, at fremlægge dit arbejde mundtligt og at indgå i en faglig dialog.
Nedenfor kan du læse, hvordan de forskellige projekter kommer til at forløbe, og hvad der er særligt fokus på at lære i projekterne.

Plan for KS

I efteråret i 1. HF har du historie. I foråret har du alle tre fag, og de mødes sidst på skoleåret i projektet ”Kulturmøder”. I 2. HF har du alle tre fag hele skoleåret, og de mødes i et projekt om ”Indien””. I projektperioden skal I/du arbejde med et projektmateriale og skrive en synopsis, som fremlægges. Hvert projekt sætter fokus på forskellige kompetencer frem mod den endelige eksamen.

 • 1. projekt: “Kulturmøder” sætter fokus på at koble faglig viden med bilagsmaterialet. Dine lærere skriver problemformulering og problemstillinger, og du skal skrive en synopsis, hvor du besvarer problemformuleringen.
 • 2. projekt “Indien” sætter fokus på hele processen med at skrive problemformuleringer og problemstillinger.

Efter undervisning og de 2 projekter afsluttes kult-faget med en interne eksamen (med intern censor) for alle tre fag og en eksterne eksamen, i ét af de tre fag. Eksamen ligger i december. Til den interne eksamen skal du/I skrive en synopsis med vejledning fra de tre faglærere. Uanset om du har arbejdet individuelt eller i en eksamensgruppe, skal du til eksamen individuelt. Til eksamen skal du fremlægge og uddybe din synopsis i de tre fag samlet. Den mundtlige del af eksamen varer 30 min.

Til den særfaglige eksamen udtrækkes faget fra ministeriet. Eksamen vil være med ekstern censor. Eksamensformen afhænger af hvilket fag der udtrækkes.

Synopsen

Synopsen til den tværfaglige eksamen skal indeholde en fællesfaglig problemformulering, problemstillinger, analyse af bilagsmateriale ud fra faglig viden og relevant, selvfundet materiale samt centrale konklusioner.

Bedømmelseskriterier

Ved eksamen bliver du bedømt ud fra de faglige mål i fagene og de fælles faglige mål i kultfaget, som du kan læse om i læreplanen for kult-faget her.
Det vigtige er, at du kan anvende din faglige viden i de tre fag til at analysere og diskutere en fælles problemformulering, som du selv udformer på baggrund af dit eksamensmateriale. Du bliver bedømt på din mundtlige fremstilling af dit arbejde med projektmaterialet.

1. KS projekt: Kulturmøder

Formålet med 1. kultprojekt er, at du anvender din faglige viden fra historie, samfundsfag og religion til at analysere og diskutere “Kulturmøder”.
I 1. projekt skal du altså lære at forbinde de tre fag i en faglig undersøgelse, og du skal opnå en forståelse af det fællesfaglige indhold.Konkret skal du træne at

 • Arbejde grundigt med projektmaterialet
 • Koble projektmaterialet med undervisningen
 • Besvare problemstillinger og skrive en synopsis (problemstillingerne udleveres i denne omgang, men senere skal du selv formulere dem).

Hvad er 1. KS-projekt?

Det første KS-projekt hedder “Kulturmøder”. Fokus er blandt andet på kultur, konflikt, sameksistens, globalisering, politiske holdninger, integration, fundamentalisme og sekularisme.

I historietimerne inden selve projektet arbejder vi med indvandringens historie, hvor vi både ser på indvandringens historie i Danmark og hvordan synet på indvandrere og integration har ændret sig de seneste 40 år.

I samfundsfagstimerne inden selve projektet arbejder vi med globaliseringens betydning, kulturelle forskelle mellem minoritetsgrupper og majoritetsbefolkningen i Danmark, forskellige integrationsstrategier og identitetstyper. Derudover arbejder vi også partiernes holdning til indvandring.

I religionstimerne inden selve projektet arbejder vi med islam. Vi arbejder med, hvad man tror på inden for islam, og hvordan islam praktiseres. Vi undersøger forskellige former for islam, og vi ser nærmere på, hvordan livet er som muslim i Danmark.

I projektet skal de tre fag sammen give en større indsigt i de kulturmøder, der finder sted særligt i Danmark, og sammen kan de tre fag anvendes til en faglig diskussion af disse kulturmøder. Centrale spørgsmål i denne diskussion er fx, hvorfor der kan opstå en konflikt i disse kulturmøder, eller hvordan holdningen til indvandring er i dag i forhold til tidligere.

Hvordan bedømmes 1. KS-projekt?

Din synopsis bedømmes på:

 • Din evne til at anvende viden fra dine tre fag til at svare på et stillet spørgsmål (problemformuleringen). Det betyder, at du være opmærksom på at holde fokus og på at skrive fagligt.
 • Din anvendelse af bilagsmaterialet.
 • Overholdelse af formalia i forhold til synopsisskrivning.

Plan for 1. KS-projekt

 1. kultprojekt ligger i umiddelbar forlængelse af afsluttet undervisning i de tre fag med det fælles emne: kulturmøder.
  I får et projektmateriale (et bilagssæt på 6-8 sider) som på forskellig måde handler om eller belyser aspekter af kulturmøder. Nogle af teksterne er typiske fagtekster, fx historiske kilder, men flere af teksterne kan læses af to eller tre fag. I undervises i at læse projektmaterialet og i at forbinde det med det faglige indhold, I har arbejdet med i timerne.

Når I har arbejdet med teksterne, får I en problemformulering med tilhørende problemstillinger. Problemformuleringen er det overordnede spørgsmål, som I skal svare på; problemformuleringen fastsætter altså fokus i projektarbejdet. I svarer på problemformuleringen ved at svare på de tre problemstillinger. Læs meget mere om at lave en god problemformulering og problemstillinger længere neden på siden. Når I har arbejdet med teksterne, redegjort, analyseret og diskuteret for at komme frem til et fagligt fornuftigt svar på problemformuleringen, skal I beskrive jeres arbejde med projektmaterialet i en synopsis.
En synopsis er en kort tekst, som i en fastlagt form opstiller de centrale spørgsmål og svar i en faglig undersøgelse. I undervises i at skrive en synopsis. Læs mere om synopsis nedenfor.

I får mundtlig feedback på både jeres arbejdsproces og jeres synopsis.

bomærke_rgb_300819

Synopsis

Her er en oversigt over indhold og opbygning af en synopsis. Skriv omkring 3 sider. Du kan hente en skabelon, som du kan skrive din synopsis i her.

Synopsen udarbejder du på baggrund af det materiale, du har fået udleveret. Derudover skal du inddrage noget selvfundet materiale, der er relevant og væsentligt for din besvarelse.

En forside. Hent din officielle forside her
En indledning: Her præsenteres emnet kort.
En problemformulering: Problemformuleringen udformes ofte som et spørgsmål.
– Problemformuleringen skal være kort og præcis.
– Problemformuleringen skal lægge op til en klar konklusion.
– Problemformuleringen skal lægge op til tværfaglighed imellem de tre fag.

Hjælpespørgsmål:
– Hvilke spørgsmål rejser det materiale vi har læst?
– Hvordan sikres det at vi følger de taksonomiske niveauer?

3-4 problemstillinger:
1. Problemstillingerne skal være en uddybning af problemformuleringen.
2. Det tværfaglige aspekt skal inddrages i problemstillingerne.
3. De tre taksonomiske niveauer skal inddrages, dvs. at der både skal være redegørende, analyserende og diskuterende problemstillinger.
4. Der skal være progression i problemstillingerne.

Hjælpespørgsmål:
– Hvilke underspørgsmål rejser problemformuleringen?
– Hvad kan vi redegøre for, hvad kan vi analysere og hvad kan vi diskutere?

Husk, at alle tre fag skal inddrages.
Hjælpespørgsmål:
– Hvilke enkelfaglige (religion, samfundsfag og historie) begreber, teori og viden kan vi anvende på de forskellige deles hovedindhold og hovedpointer?
– Hvordan kan den enkeltfaglige viden fra de tre fag kombineres?

Besvarelse af problemstillingerne:
Dette er synopsens kerne, dens brødtekst. Her formuleres i hele sammenhængende sætninger resultaterne af det analytiske arbejde. Fremstillingen skal være præcis og kortfattet.

Hjælpespørgsmål:
– Hvordan svarer vi på problemstillingerne/problemformuleringen således, at vi får inddraget fagligheden?
Hvordan formulerer vi os, så synopsen bliver grundlaget for vores fremlæggelse?

En konklusion:
1. I konklusionen skal du inddrage og sammenfatte de oplysninger og analyser, som du fandt frem til under problemstillingerne.
2. Konklusionen skal give et uddybende svar på problemformuleringen.

Hjælpespørgsmål:
– Hvordan får vi sluttet opgaven af og samlet alle trådene?

En litteraturliste:
1. I litteraturlisten skal du anføre alle de kilder, som du har benyttet i din opgave.
2. Husk at direkte citater skal i anførselstegn.
Læs mere om litteraturlister her.

bomærke_rgb_300819

2. KS-projekt: Indien

Formålet med 2. kultprojekt er, at du anvender din faglige viden fra historie, samfundsfag og religion til at analysere og diskutere de historiske betingelser for Indiens udvikling og de aktuelle udfordringer og muligheder, det moderne Indien står over for.

I projektet skal du lære at samle de tre fag i en faglig undersøgelse, der har en tydelig problemformulering og relevante problemstillinger.

Konkret skal du træne at:
• Arbejde grundigt med projektmaterialet og koble det med undervisningen.
• Stille faglige spørgsmål og samle dem i en problemformulering med tilhørende problemstillinger.
• Besvare problemformuleringen i en fyldestgørende konklusion.
• Skrive en synopsis. Læs mere om synopsis her.
• Holde en mundtlig fremlæggelse og svare på spørgsmål, som lærerne stiller til jeres synopsis og til fremlæggelsen.

Hvad er 2. KS-projekt.

Det andet kultprojekt hedder ”Indien”. Fokus er på Indien som et land i udvikling.

I historiestimerne inden selve projektet arbejder vi med Indiens historiske udvikling fra kolonitiden til i dag.
I religionstimerne inden selve projektet handler det om hinduismen og om kastesystemet som et religiøst fænomen.
I samfundsfagstimerne inden selve projektet arbejder vi med Indiens økonomi, om globalisering og de konsekvenser, det har for Indien.

I projektet skal de tre fag tilsammen give en større viden om Indiens historiske forudsætninger for at være det land, Indien er i dag, og om hinduisme som en afgørende faktor i Indiens udviking. Sammen kan de tre fag anvendes i en faglig diskussion om Indien idag. Centrale spørgsmål i denne diskussion kan fx være, hvordan kastesystemet gør sig gældende i det moderne Indien, eller om Indien kan opfattes som en moderne stormagt.

Hvordan bedømmes 2. KS-projekt

Du bedømmes på din evne til at samle de tre fag i en præcis problemformulering med relevante og fyldestgørende problemstillinger og til at skrive en faglig konklusion. Det betyder, at du være opmærksom på at holde fokus og på problemformulering og problemstillinger.

Konkret bedømmes du med en karakter på gruppens mundtlige fremlæggelse. Karakteren er fælles for gruppen.

Sammen med karakteren får du en fremadrettet respons, sådan at du kan forbedre dig til næste projekt.

Plan for 2. KS-projekt.

2. kultprojekt forløber som et projektarbejde med vejledning.

I får et projektmateriale, men denne gang skal I selv skrive en opgaveformulering.

Når I har arbejdet med teksterne, redegjort, analyseret og diskuteret, skal I samle jeres arbejde i en faglig og fyldestgørende konklusion.

Dernæst skal I beskrive jeres spørgsmål og svar i en synopsis. Synopsen skal afleveres som en skriftlig opgave i lectio.

I skal også fremlægge de vigtigste resultater af jeres arbejde i en mundtligt fremlæggelse for hele klassen og lærerne. Fremlæggelser skal være 10 minutter. Efter fremlæggelserne stiller lærerne spørgsmål til de faglige indhold, der er cirka 10 minutter til den faglige samtale.

Projektet afsluttes med en samlet bedømmelse. Eller kun de mundtlige fremlæggelser?

I hele projektet arbejder I i grupper.

Se den aktuelle og mere konkrete plan over projektet i Lectio.

bomærke_rgb_300819

Eksamen i KS

Eksamen i KS består af to dele:

Del 1: Den interne og tværfaglige prøve – Periode med synopsis-skrivning

 Du trækker et af de to tværfaglige emner (Kulturmøder eller Indien)

 • Du trækker et bilagsmateriale (6-8 normalsider, forskellige bilagstyper)
 • Du skal udarbejde en synopsis
 • I må arbejde sammen i grupper (2-3 pers.), og bestemmer selv omfanget af samarbejde (du skal selv lave grupperne, og vi skal kende grupperne i god tid)
 • Der er mulighed for vejledning i projektperioden
 • Lærere og censor læser din synopsis inden prøven. Husk, det vil være deres vigtige førstehåndsindtryk af hvad du kan! Nøglen til et godt resultat til prøven er et ordentlig arbejde med din synopsis!

Selv prøven

 • Selve prøven er individuel
 • Der er ingen censor udefra, men alle tre lærere er til stede, samt en ekstra lærer fra skolen, der har rollen som censor
 • Du skal fremlægge din synopsis i de første 6-8 minutter
 • Vi anbefaler dig, at du forbereder dit oplæg grundigt. Brug gerne et talepapir til at skabe struktur. Vær sikker på at udnytte tiden
 • Du skal have alle tre fag i spil: Både når du inddrager bilag og viden fra undervisningen
 • Du bedømmes udelukkende på det mundtlige; fremlæggelse og evne til at indgå faglig dialog i alle tre fag
 • Du får én karakter!

Del 2 Ekstern enkeltfaglig eksamen
 • Du skal til en enkeltfaglig eksamen i ét af de tre fag
 • Hvis du har samf. på B-niveau, kan du ikke komme op i samf. på c-niveau
 • Hvad du skal op i afgøres af undervisningsministeriet ved lodtrækning
 • Du kan komme op i alle forløb i dét fag der trækkes ud til dig (fx alle fire forløb i samf.)
 • Læs op på det, der er blevet arbejdet med i timerne!

Selve eksamen

 • Til eksaminationen er din lærer til stede og en censor udefra
 • Forberedelsestid til eksamen: 60 min — Eksaminationstid: 30 min.
 • Du trækker et forløb. Der er tre ukendte, taksonomiske spørgsmål (redegørelse, analyse og diskussion/vurdering) samt 1½ -2 siders bilag. Du skal bruge forberedelsen på at læse bilag og svare på spørgsmålene. Husk også at inddrage viden og begreber fra undervisningen
 • Du må selvfølgelig medbringe bøger og noter i forberedelsen – men du må ikke søge ny viden på nettet, kun genbruge links brugt i undervisningen
 • Eksaminationen: Du starter med at præsentere dit emne og fremlægger dit arbejde fra forberedelsen (max 10 min.). Herefter er der faglig samtale mellem dig og din lærer, måske også med censor.
 • Du får én karakter!
>